Felhasználási feltételek

E-NANNY Australia PTY LTD Általános Szerződési Feltételek of Kereskedelem

1.Meghatározások

1.1"Ügyfél/ügyfél"s az Áruk megvásárlása bármely számlán, dokumentumban vagy megrendelésben meghatározottak szerint, és ha egynél több Ügyfél van, az egyes Ügyfelekre egyetemlegesen hivatkozik.

1,2"Garantált személy"vagy személyek), vagy olyan jogalany, aki vállalja, hogy az Ügyfél tartozásaiért felelősséget vállal, ha korlátolt felelősségű Ügyfél főadós alapon.

1,3"minden jót vagy jót" jelentaz E-NANNY Australia által az Ügyfélnek az Ügyfél kérésére nyújtott szolgáltatásokat időről időre (ahol a szövegkörnyezet lehetővé teszi, az „Áruk” vagy „szolgáltatások” kifejezések felcserélhetők a másikkal).

1,4Az „Ár” a fizetendő árat jelentiaz árukra az E-NANNY Australia és az Ügyfél között az alábbi 4. pontnak megfelelően megállapodtak szerint.

2.Elfogadás

2.1Az Ügyfél kizárólagosanelfogadja és egyetemlegesen azonnal magára nézve kötelezőnek tekinti jelen feltételeket, ha a Vevő megrendelést ad le az Árukról, vagy elfogadja az áruk szállítását.

2.2Csak ezek a szerződési feltételekaz E-NANNY Australia írásos beleegyezésével módosul, és az irányadó az Ügyfél és az E-NANNY Australia között létrejött bármely más dokumentummal vagy megállapodással való bármilyen következetlenség mértékéig, beleértve az egyértelműség kedvéért a vásárlási megrendeléshez kapcsolódó feltételeket és feltételeket.Ügyfél.

2.3Ezek az Általános Szerződési Feltételekaz E-NANNY Australia weboldalán közzétett Általános Szerződési Feltételekkel együtt olvassa el.Ha a két dokumentum között ellentmondások vannak, akkor a jelen dokumentumban foglalt feltételek az irányadóak.

2.4E-NANNY Ausztráliahogy a folyamatos termékfejlesztésre vonatkozó irányelveinek megfelelően előzetes értesítés nélkül módosítsa a specifikációkat.

2,5Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szállítmánytbizonyos fafajták esetében az erőforrások hiánya és az E-NANNY Australia hatáskörén kívül eső körülmények miatt időről időre korlátozni lehet.

2.6Az Ügyfél elfogadja, hogyaz Ügyfél (vagy az Ügyfél megbízottja) kizárólagos felelőssége, hogy az E-NANNY Australia-nál történő megrendelés feladása előtt megbizonyosodjon arról, hogy az E-NANNY Australia által szállított bármely árunak meg kell felelnie minden olyan speciális szabványnak, követelménynek vagy minősítésnek (különösenminden olyan alkalmazás tekintetében, amelyre az Árukat fel kívánják használni, vagy bármely olyan konkrét végeredményt, amelyet a Vevő az Áruktól elvár, és erről (írásban) értesítenie kell az E-NANNY Australia-t a megrendelés leadásakor.Az E-NANNY Australia semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a szállított áruk utólag alkalmatlannak bizonyulnak az Ügyfél által elérni kívánt végeredményre, vagy nem felelnek meg olyan szabványoknak vagy minősítéseknek, amelyeknek az Ügyfélnek meg kell felelnie,kivéve, ha egyértelműen megállapítható, hogy a leszállított Áruk nem feleltek meg a Vevő megrendelésében meghatározott követelményeknek.

3.Változás a vezérlésben

3.1Az Ügyfél köteles E-NNY-t adniAusztrália legalább tizennégy (14) nappal az Ügyfél tulajdonjogának tervezett változásáról és/vagy az Ügyfél adataiban bekövetkezett bármely egyéb változásról szóló írásbeli értesítés előtt legalább tizennégy (14) nappal (beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél nevének, címének, telefonszámának vagy faxszámának változását)szám(ok) vagy üzleti gyakorlat).Az Ügyfél felelős minden olyan veszteségért, amely az E-NANNY Australia-nál jelentkezik, ha az Ügyfél nem tartja be a jelen kitételt.

4.Ár és fizetés

4.1 Az E-NANNY Australia saját belátása szerint az Ár a következők valamelyike:

(a)ahogyan az E-NANNY Australia által az Ügyfélnek kiállított bármely számlán szerepel;vagy

(b)az Áruk az Áruk leszállításának időpontjában az E-NANNY Australia aktuális árlistája szerint;vagy

(c) E-NANNY Australia jegyzett ára (a 4.2. pontra is figyelemmel), amely az árajánlatban megadott időtartamig vagy egyébként harminc (30) napig érvényes.

4.2 Az E-NANNY Australia saját belátása szerint vissza nem térítendő letét szükséges.

4.3 Mivel az Áruk fizetési ideje a lényeg, az Árat az Ügyfél az E-NANNY Australia által meghatározott napon/napokon fizeti, amely lehet:

(a)harminc (30) nappal a számla keltét követően;

(b)a számlán vagy más űrlapon a fizetés dátumaként megadott dátum;vagy

(c) ellenkező értesítés hiányában az E-NANNY Australia által az Ügyfélnek kiállított számla dátumát követő hét (7) nap.

4.4 Fizetni lehet készpénzzel, csekkel, banki csekkel, elektronikus/on-line banki szolgáltatással, hitelkártyával (plusz az Ár másfél százaléka (1,5%)), ill.bármely más módon, ahogyan az Ügyfél és az E-NANNY Australia között megállapodtak.

4.5 Eltérő rendelkezés hiányában az ár nem tartalmazza az ÁFA-t.Az Áron felül az Ügyfélnek a GST-nek megfelelő összeget kell fizetnie az E-NANNY Australia részére.A Megrendelő köteles az ÁFA-t levonás és egyéb összegek beszámítása nélkül az Ár megfizetésével egyidejűleg és ugyanolyan alapon megfizetni.Ezen túlmenően, az Ügyfél köteles megfizetni minden egyéb adót és illetéket, amely az Áron felül alkalmazható, kivéve, ha azokat az Ár kifejezetten tartalmazza.

5.Áruk kiszállítása

5.1 Az 5.2. pontra is figyelemmel az E-NANNY Australia felelőssége annak biztosítása, hogy a szolgáltatások a megrendelés elfogadását követően a lehető leghamarabb megkezdődjenek.

5.2 Az Áruk leszállítása („Szállítás”) abban az időpontban történik, amikor:

(a) Az Ügyfél vagy az Ügyfél kijelölt szállítója az E-NANNY Australia címén birtokba veszi az Árut;vagy

(b) Az E-NANNY Australia (vagy az E-NANNY Australia által kijelölt fuvarozó) akkor is szállítja az Árukat az Ügyfél által megadott címre, ha az Ügyfél nincs jelen a címen.

5.3 Az E-NANNY Australia saját belátása szerint a szállítási költséget az Áron felül terheli.

5.4 A Vevőnek az Árut átvételével vagy átvételével kell átvennie, amikor ajánlatot tesznek rá.Abban az esetben, ha az Ügyfél nem tudja átvenni az Árukat a megbeszéltek szerint, az E-NANNY Australia jogosult ésszerű díjat felszámítani az újraszállításért és/vagy tárolásért.

5.5 Az E-NANNY Australia által az Ügyfélnek megadott időpont vagy dátum csak becslés.Az Ügyfélnek akkor is el kell fogadnia az áruk kézbesítését, ha késik, és az E-NANNY Australia nem vállal felelősséget a késedelmes kézbesítésből adódó veszteségekért vagy károkért.

6.Kockázat

6.1Kár vagy veszteség kockázataaz Áruk átadáskor átszállnak a Vevőre, és a Vevőnek biztosítania kell az árut a kézbesítéskor vagy azt megelőzően.

6.2Ha valamelyik áru sérültvagy a szállítást követően megsemmisült, de a tulajdonjog átszállása előtt az E-NANNY Australia jogosult az Árukért fizetendő összes biztosítási bevételre.A jelen szerződési feltételeknek az E-NANNY Australia általi benyújtása elegendő bizonyítéka annak, hogy az E-NANNY Australia jogosult a biztosítási bevételhez anélkül, hogy az E-NANNY Australia-val foglalkozó bármely személynek további vizsgálatokat kellene intéznie.

7.Ügyfelek felelősségvállalási nyilatkozata

7.1Az Ügyfél ezennel elzárkózikelállni vagy felmondani a szerződést, vagy kártérítési pert indítani, vagy kártérítést követelni, ha az E-NANNY Australia bármely alkalmazottja vagy ügynöke véletlenül félretájékoztatja őt, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az árukat kizárólag saját képességeire támaszkodva vásárolja meg ésítélet, és hogy az E-NANNY Australia nem kötődik és nem felelős semmilyen feltételhez, feltételhez, képviselethez vagy jótálláshoz, kivéve a Gyártó által adott garanciát, amely garancia az Ügyfélre vonatkozik, és nem ruházható át semmilyen későbbi Ügyfélre.

8.Hibák, garanciák és visszaküldések, 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény (CCA)

8.1 Az Ügyfélnek meg kell vizsgálnia az árut a kézbesítéskor, és a kézbesítéstől számított hét (7) napon belül írásban értesítenie kell az E-NANNY Australia-t minden nyilvánvaló hibáról/sérülésről, mennyiségi hiányról vagy az előírások be nem tartásáról.a leírás vagy az idézet.A Vevő köteles az áru bármely más állítólagos hibáját a lehető leghamarabb bejelenteni, miután az ilyen hiba nyilvánvalóvá válik.Az ilyen értesítést követően az Ügyfélnek lehetővé kell tennie az E-NANNY Australia számára, hogy megvizsgálja az árukat.

8.2 A vonatkozó állami, területi és nemzetközösségi törvények (beleértve, de nem kizárólagosan a CCA-t) értelmében bizonyos törvényi ráutaló garanciák és garanciák (beleértve, korlátozás nélkül a CCA szerinti törvényes garanciákat) beletartozhatnak ezekbe a feltételekbe.és feltételek (nem kizárt garanciák).

8.3 E-NANNY Australia tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek nem módosítják vagy kizárják a nem kizárt garanciákat.

8.4 A jelen feltételekben vagy a nem kizárt garanciákkal kapcsolatban kifejezetten meghatározott esetek kivételével az E-NANNY Australia nem vállal garanciát vagy egyéb nyilatkozatot a jelen feltételek alapján, beleértve, de nem kizárólagosanaz Áruk minősége vagy alkalmassága.Az E-NANNY Australia felelőssége ezen garanciák tekintetében a törvény által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott.

8.5 Ha az Ügyfél a CCA értelmében fogyasztó, az E-NANNY Australia felelőssége a 2. melléklet 64A szakasza által megengedett mértékig korlátozott.

8.6 Ha az E-NANNY Australia köteles kicserélni az Árukat a jelen pont vagy a CCA értelmében, de ezt nem tudja megtenni, az E-NANNY Australia visszatérítheti az Ügyfél által az Árukért fizetett összeget.

8.7 Ha az Ügyfél a CCA értelmében nem fogyasztó, az E-NANNY Australia felelőssége az áruk hibáiért vagy sérüléseiért:

(a)az E-NANNY Australia által az Ügyfélnek az E-NANNY Australia saját belátása szerint biztosított kifejezett jótállási jegy vagy jótállási jegy értékére korlátozva;

(b)bármilyen jótállásra korlátozva, amelyre az E-NANNY Australia jogosult, ha nem az E-NANNY Australia gyártotta az árukat;

(c)Egyébként teljesen tagadható.

8.8 E 13. pontra is figyelemmel a visszaküldések csak akkor fogadhatók el, ha:

(a)az Ügyfél betartotta a 13.1. pont rendelkezéseit;és

(b) E-NANNY Australia beleegyezett, hogy az Áruk hibásak;és

(c)az Árut ésszerű időn belül visszaküldik az Ügyfél költségére (ha ez a költség nem jelentős);és

(d)Az árukat a lehető legközelebbi állapotban küldik vissza a leszállításuk állapotához.

8.9 A 13.1–13.8. pontok ellenére, de a CCA hatálya alá tartozik, az E-NANNY Australia nem vállal felelősséget semmilyen olyan hibáért vagy kárért, amelyet a következők okozhatnak vagy részben okoztak, vagy amelyek a következőkből származnak:

(a)az Ügyfél nem karbantartja vagy tárolja megfelelően az Árukat;

(b)az Ügyfél az Árukat a tervezetttől eltérő célra használja;

(c)az Ügyfél folytatja az Áruk használatát, miután a hiba nyilvánvalóvá vált vagy nyilvánvalóvá kellett volna válnia egy ésszerűen körültekintő üzemeltető vagy felhasználó számára;

(d)az Ügyfél nem tartja be az E-NANNY Australia által adott utasításokat vagy irányelveket;

(e)tisztességes elhasználódás, bármilyen baleset vagy Isten cselekedete.

8.10 Az E-NANNY Australia saját belátása szerint elfogadhat nem hibás árukat visszaküldésre, ebben az esetben az E-NANNY Australia megkövetelheti az Ügyféltől a kezelési költség legfeljebb húsz százalékának (20%-ának) megfizetését.a visszaküldött Áru értéke plusz az esetleges szállítási költségek.

8.11 A jelen pontban foglaltak ellenére, ha az E-NANNY Australiat törvény kötelezi a visszaküldés elfogadására, akkor az E-NANNY Australia csak az adott törvényben meghatározott feltételek mellett fogad el visszaküldést.

9.Szellemi tulajdon

9.1 Ha az E-NANNY Australia az Ügyfél számára Termékeket tervezett, rajzolt vagy fejlesztett, akkor a tervek, rajzok és dokumentumok szerzői jogai az E-NANNY Australia tulajdonát képezik.

9.2 Az Ügyfél szavatolja, hogy az E-NANNY Australia részére adott formatervezési minták, specifikációk vagy utasítások nem eredményezik az E-NANNY Australia szabadalom, bejegyzett minta vagy védjegy megsértését az Ügyfél megrendelésének és aAz Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja az E-NANNY Australia-t az ilyen jogsértésekkel kapcsolatban harmadik fél által az E-NANNY Australia ellen tett bármely intézkedés miatt.

9.3 Az Ügyfél elfogadja, hogy az E-NANNY Australia (költség nélkül) marketing vagy versenyen való részvétel céljából felhasználja az E-NANNY Australia által létrehozott dokumentumokat, terveket, rajzokat vagy árukat.az Ügyfél számára.

10.Lemondás

10.1ANNYAusztráliaszerződést, amelyre a jelen feltételek vonatkoznak, vagy az áruk leszállítását megelőzően bármikor lemondhatja az Áruk szállítását a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel.Az ilyen értesítés benyújtásakor az E-NANNY Australia visszafizeti az Ügyfél által az Árukért kifizetett összeget.Az E-NANNY Australia nem vállal felelősséget az ilyen lemondásból eredő semmilyen veszteségért vagy kárért.

10.2 Az Ügyfél törli az eseménytaz áruk leszállítása az Ügyfél felelős minden (közvetlen vagy közvetett) veszteségért, amely az E-NANNY Australia-nál a lemondás közvetlen eredményeként merül fel (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt haszonért).

10.3 Árumegrendelésre készült áruaz Ügyfél specifikációit, illetve a készletlistán kívüli tételeket a gyártás megkezdése vagy a rendelés leadása után biztosan nem fogadjuk el.